ALGEMENE VOORWAARDEN BEVEILIGINGSDIENST DE EILANDEN

 

 

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van beveiligingsdienst de Eilanden (hierna te noemen het bedrijf) m.b.t. het verrichten van werkzaamheden voor zijn opdrachtgever (hierna te noemen de cliënt). Eigen voorwaarden van de cliënt welke hij van toepassing zou wensen te verklaren op bovenstaande werkzaamheden zijn niet van toepassing tenzij het bedrijf dit schriftelijk heeft aanvaard.

Met het sluiten van een overeenkomst verplicht het bedrijf zich tot het verrichten van normale werkzaamheden van beveiliging en bewaking. Hieronder wordt niet verstaan het breken van werkstakingen, dan wel betrokken raken bij enige vorm van politieke of daarmee gelijk te stellen geschillen dan wel bij geschillen tussen de cliënt en een of meerdere derden. Het bedrijf is gehouden haar werkzaamheden naar beste weten en kunnen te verrichten. De van overheidswege gestelde eisen t.a.v. particuliere beveiligingsorganisaties zijn van toepassing.

Met het sluiten van een overeenkomst verplicht het bedrijf zich tot het verrichten van normale werkzaamheden van beveiliging en bewaking. Hieronder wordt niet verstaan het breken van werkstakingen, dan wel betrokken raken bij enige vorm van politieke of daarmee gelijk te stellen geschillen dan wel bij geschillen tussen de cliënt en een of meerdere derden. Het bedrijf is gehouden haar werkzaamheden naar beste weten en kunnen te verrichten. De van overheidswege gestelde eisen t.a.v. particuliere beveiligingsorganisaties zijn van toepassing.

De cliënt verplicht zich tot betaling van de overeengekomen prijs voor de in de voorgaande artikelen vermelde werkzaamheden, de hieronder genoemde voorwaarden mede in acht genomen. Daarnaast verplicht de cliënt zich het bedrijf op een goede wijze in gelegenheid te stellen de overeengekomen werkzaamheden te verrichten. Daartoe behoort onder meer het verstrekken van voldoende informatie over het bepalen van de noodzakelijke werkzaamheden.

Alle offertes van het bedrijf verbinden slechts, indien deze schriftelijk zijn gedaan en door de cliënt schriftelijk zijn aanvaard. Indien en voor zover van deze algemene voorwaarden, dan wel tussen het bedrijf en cliënt gesloten overeenkomst wordt afgeweken, dienen de afwijkingen uitdrukkelijk en schriftelijk te zijn overeengekomen. De bepalingen van deze algemene voorwaarden waarvan niet wordt afgeweken, blijven onverkort van kracht.

 

PRIJSWIJZIGING

Indien tijdens de duur van vernoemde overeenkomst kostprijsverhogende wijzigingen optreden is het bedrijf gerechtigd het met de cliënt overeengekomen tarief tussentijds te verhogen, met inachtneming van de door de overheid gestelde regels. Kostprijsverhogende wijzigingen kunnen onder meer zijn:

  • Wijzigingen in lonen en andere arbeidsvoorwaarden
  • Toeslagen op lonen en premieverhogingen van sociale wetten
  • Verhoging van onkostenvergoedingen
  • Kostprijs verhoging door externe kosten

 

BETALINGEN

Het bedrijf dient na het eind van elke loonperiode haar factuur bij cliënt in. Cliënt is verplicht tot betaling bimien 30 dagen na factuurdatum. Indien binnen deze termijn geen betaling heeft plaatsgevonden, is cliënt zonder nadere aanzegging of ingebrekestelling de wettelijke rente over de factuur verschuldigd, te rekenen vanaf 30 dagen na factuurdatum. De cliënt wordt dan tevens de administratie en inningkosten, daaronder begrepen de gerecht- en deurwaarderskosten, verschuldigd, welke steeds 15% van de verschuldigde hoofdsom bedragen, tenzij de wettelijke kosten hoger liggen. Het bedrijf is na verloop van de betalingstermijn bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde bedrag. Cliënt is niet gerechtigd enige korting of compensatie toe te passen op de door hem en het bedrijf overeengekomen prijs. Indien het verrichten van werkzaamheden onmogelijk wordt gemaakt door een oorzaak die het bedrijf niet kan worden toegerekend en evenmin in haar risicosfeer ligt, dan is het bedrijf gerechtigd de uitvoering der werkzaamheden te beëindigen en de gemaakte kosten in rekening te brengen aan cliënt.

 

BEEINGING EN VERLENGING

De overeenkomsten tussen cliënt en het bedrijf worden aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij anders wordt overeengekomen. Partijen zijn gerechtigd een overeenkomst voor onbepaalde tijd bij aangetekende brief op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd wordt na afloop van de overeengekomen periode geacht te zijn verlengd voor eenzelfde periode, tenzij de overeenkomst uiterlijk drie maanden voor de datum van afloop van de periode door cliënt of door het bedrijf bij aangetekende brief is opgezegd. Als ontbindende voorwaaide voor de tussen partijen gesloten overeenkomst geldt de omstandigheid waarin een van de partijen in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel (voorlopige) surseance van betaling verkrijgt. Wanneer een van beide situaties zich bij de cliënt dreigt voor te doen, is het bedrijf bevoegd zijn prestaties op te schorten.

 

AANSPRAKELIJKHEID

Het bedrijf is nimmer aansprakelijk voor schade, welke bij toegepaste wijze van werken niet te vermijden is of door de omstandigheden geëiste spoed tot deze wijze van werken dwingt. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig verrichten van de overeengekomen werkzaamheden, indien zulks het gevolg is van overmacht. Het voorgaande laat onverlet de verplichting van het bedrijf zoveel mogelijk te proberen overmachtsituaties te voorkomen en te vermijden. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor schade indien cliënt onvoldoende of onjuiste informatie heeft verstrekt op grond waarvan de door het bedrijf te verrichten werkzaamheden zijn vastgelegd. Het bedrijf is niet aansprakelijk voor schade indien cliënt niet binnen een week na het schadegeval het bedrijf per aangetekend schrijven aansprakelijk heeft gesteld. Het bedrijf is slechts aansprakelijk voor schade van cliënt die het gevolg is van grove onachtzaamheid of opzet bij het personeel of de leiding van het bedrijf, indien en voor zover de grove onachtzaamheid of opzet door de cliënt wordt aangetoond. Onverminderd de eigen aansprakelijkheid van het bedrijf, zullen de werknemers van het bedrijf ten opzichte van cliënt niet persoonlijk aansprakelijk zijn terzake van schade veroorzaakt in de dienstbetrekking, tenzij het betreft opzettelijke of door grove schuld toegebrachte schade. De aansprakelijk van het bedrijf is beperkt tot een bedrag van honderdduizend gulden per gebeurtenis of reeks van gebeurtenissen met een en dezelfde oorzaak, met een maximum per cliënt van een miljoen gulden per jaar. De cliënt vrijwaart het bedrijf voor aanspraken van derden ten opzichte van het bedrijf of zijn personeel, terzake van verlies van of schade aan goederen ten aanzien waarvan het bedrijf diensten of werkzaamheden dient te verrichten. Dit een en ander voor zover die aanspraken de hiervoor genoemde maxima zouden overschrijden. Indien het personeel van het bedrijf een strafbaar feit ontdekt, wordt dit aan cliënt gerapporteerd. De beslissing tot het doen van aangifte terzake dit strafbare feit, wordt genomen door cliënt. Die aangifte zal door het personeel van het bedrijf alleen ten verzoeke van cliënt en onder de verantwoordelijkheid van cliënt worden gedaan. De cliënt vrijwaart het bedrijf en zijn personeel voor alle aanspraken van derden, terzake van een dergelijke aangifte, ongeacht of het bedrijf of zijn personeel met betrekking tot de aangifte enig verwijt valt te maken.

 

RECHTSKEUZE EN BEVOEGDE RECHTER

Op de overeenkomst tussen het bedrijf en cliënt is het Nederlandse recht van toepassing. Alle geschillen die voortspruiten of opkomen in verband met overeenkomsten tussen het bedrijf en cliënt, zullen uitsluitend door de Arrondissementsrechtbank te Middelburg ter berechting worden voorgelegd, of enig terzake bevoegde rechter, indien het bedrijf zulks vereist.

 

INWERKINGTREDING

Deze algemene voorwaarden zijn in werking getreden dd. 24-08-2018.